Teams

Heeft u al een team-apk?

Voor elk apparaat of machine in uw organisatie bestaat er een onderhoudscontract en een onderhoudsschema. Voor teams bestaat dat veelal niet. Wij bieden u een programma waarmee u een Team-APK opstelt voor uw teams.

Voor een optimaal team is het van belang dat de teamleden elkaar waarderen en elkaar onderling – durven – aanspreken. Dat zij met elkaar samenwerken op basis van kwaliteiten en dat er voldoende gedrevenheid en inspiratie in het team aanwezig is om de gewenste prestaties te leveren.

Met teams werken is altijd maatwerk. Wel werken wij altijd vanuit een vooraf met u overeengekomen doel. Daarnaast werken wij vanuit de overtuiging dat er altijd meer positiviteit en potentieel in een team aanwezig is dan menigeen denkt.

Dat doel trachten wij samen met u te bereiken. Welke middelen daarbij worden ingezet is afhankelijk van de specifieke beginsituatie in het team en de doelen die u nastreeft.

Voorbeelden van teamprogramma’s: “Hoe krijg ik hen zover?”, “Een recept voor managementsucces”, “Waardenstelsels in teams”, “De team-apk”, “Het creëren van een open teamcultuur”.

Begeleiding en coaching bij teamconflicten

Voor sommige functies en beroepen kan het wenselijk zijn dat mensen ook handvatten krijgen om fysiek weerbaar te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen in de zorg die soms te maken krijgen met cliënten die door hun ziektebeeld fysiek kunnen worden. Door uw medewerkers de juiste handvatten te geven blijven zij in staat om controle uit te oefenen, niemand schade op te laten lopen en ook in moeilijke situaties zeker op te treden.

Weerbaar(der) aan de telefoon

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Soms ontstaan er conflicten tussen de medewerkers in het team. Als conflicten goed worden opgelost dan dragen zij bij aan het verbeteren van de samenwerking en de prestaties van het team. Maar daar waar conflicten niet worden uitgesproken, blijven sluimeren of leiden tot coalities binnen het team kan dit bijdragen tot een verminderd prestatievermogen van het team. Vaak gaat een dergelijk conflict ook ten koste van het werkplezier van de teamleden.

Wij begeleiden dergelijke teams bij het bespreekbaar maken van de conflictsituatie, we maken het veilig, ondersteunen het proces en begeleiden de teamleden bij het creëren van een nieuw evenwicht of nieuwe werkafspraken.

En . . . . .

U kunt ook voor de volgende trainingen en begeleidingstrajecten bij ons terecht.

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Weerbaar(der) aan de telefoon
 • Fysieke weerbaarheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Opvang en nazorg
 • Breng ze in beweging; beïnvloeding in het licht van de participatiemaatschappij
 • Shared decision making; ook de klant is een deskundige
 • Waardevol(ler) klantcontact
 • Klantgerichtheid en Hostmanship
 • Diverse KCC-trainingen
 • Klachtbehandeling en conflicthantering
 • Stresshantering
 • Verzuimvermindering
 • Omgaan met verzuim
 • Diverse teamtrainingen en events